A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő nyelvészeti ismeretek birtokában önállóan tudják elemezni a francia nyelv formai és funkcióbeli sajátságait, általános, illetve elméleti nyelvészeti keretbe helyezve azokat.

A francia nyelvészeti program szorosan kapcsolódik az elméleti nyelvészeti programhoz. Fokozatot szerző, vagy szerzett hallgatóinknak az általunk kínált szakterületeken, sőt azokon kívül is megoldást kell találniuk a nyelvtudomány fejlődése során felvetődő azon kérdésekre, amelyeknek a francia nyelvészet sajátos aspektusából különös jelentőségük, fontosságuk van, illetve lehet. Mivel a program a francia nyelvészet több, egymástól viszonylag távol eső részterületét - lexikológia, lexikográfia, fordításelmélet, francia szintaxis, francia fonetika - is felöleli, olyan szakembereket képez, akik elméleti tudásukat (orientációjuktól függően) olyan konkrét gyakorlati feladatok megoldására is alkalmazni tudják, mint a szótárkészítés, illetve társadalomtudományi, filozófiai és más szakszövegek fordítása.

A képzés keretében szerzett ismeretek birtokában a programot elvégzett szakemberek önálló és a nemzetközi tudományos követelményeknek megfelelő szintű oktató és kutatómunka végzésére alkalmasak hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben, kutatóintézetekben, eredményeiket pedig nemzetközileg elfogadott színvonalon és formában idegen nyelven is képesek publikálni.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK


Albert Sándor

Gécseg Zsuzsanna

Gervain Judit

Giampaolo Salvi

Szabó Dávid


2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok 1-2. félév (6 kurzus, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

Kötelező kurzus:

Szintaxis (az Elméleti Nyelvészet Program kurzusa) - 1. félév

Kötelezően választható elméleti kurzusok 1.: az Elméleti Nyelvészet Program alábbi kurzusaiból kell választani kettőt:

Fonológia – 1. félév

Pszicholingvisztika – 1. félév

Szemantika – 2. félév

Pragmatika – 2. félév

Számítógépes nyelvészet – 2. félév

Kötelezően választható elméleti kurzusok 2.: az alábbi francia nyelvészeti tárgyú kurzusokból kell választani hármat:

Francia szintaxis és szemantika (Gécseg Zsuzsanna)

Francia lexikológia és lexikográfia (Szabó Dávid)

Fordításelmélet (Albert Sándor)

Francia pragmatika (Gécseg Zsuzsanna)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Fonológia

Francia szintaxis

Szemantika

Pragmatika

Francia lexikológia és lexikográfia

Neurolingvisztika

Számítógépes nyelvészet

Fordításelmélet


PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK

1. téma: Fordításelmélet
1.a. altéma: A filozófiai szövegek fordítási problémái
1.b. altéma: A fordításelmélet nyelvfilozófiai aspektusai


2. téma: Francia lexikográfia

2.a. altéma: A mai francia szleng szókincsének vizsgálata különös tekintettel a français contemporain des cités-re.

2.b. altéma: Francia és magyar nemsztenderd nyelvváltozatok összehasonlító vizsgálata.

2.c. altéma: A nemsztenderd francia nyelvváltozatok szótárainak szinkrón vagy diakrón elemzése.

2.d. altéma: Francia és magyar szótárak összehasonlító elemzése különös tekintettel a nemsztenderd változatokra.

2.e. altéma: A francia-magyar/magyar-francia kétnyelvű szótárírás problematikája (diakrón vagy szinkrón szempontok szerint).


3. téma: Francia szintaxis és szemantika
3.a. altéma: Szórend és információs szerkezet 
3.b. altéma: A francia névszói kifejezések referenciális tulajdonságai


FELVÉTELI VIZSGA

Felvételi követelmények:
- egyetemi diploma és felsőfokú francia nyelvtudás 
- az angol nyelv szakirodalom olvasására alkalmas ismerete 
A felvételi jelentkezéshez mellékelni kell egy kétoldalas beszámolót a pályázó tudományos érdeklődéséről, illetve kutatási terveiről.


Felvételi bibliográfia:
1.) Minden pályázónak ismernie kell az alábbi alapművek megadott fejezeteit:

a.) Marina Yaguello (szerk.) Le grand livre de la langue française. Seuil, Paris, 2003. 153-344, 391-489 
b.)Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Második, bővített és javított kiadás. Corvina Kiadó, Budapest, 2007. 13-144.

2) Az alábbi munkák közül - a pályázó tudományos érdeklődésétől függően - 2 ismerete szükséges:

a) Niklas-Salminen, Aïno: La lexicologie, Paris, Armand Colin, 2015 (1ère éd. 1997).
b) Szabó Dávid – Kis Tamás (szerk.): Szleng és lexikográfia, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012.
c) Georges Mounin: Les problèmes théoriques de la traduction. Gallimard, Paris, 1963, vagy bármelyik újabb kiadás 
d) Jean-René Ladmiral: Traduire: théorèmes pour la traduction. Payot, Paris, 1979 vagy Gallimard, Paris, 1984, vagy bármelyik újabb kiadás 
e) Denis Creissels: Syntaxe générale. Une introduction typologique. Vol. I, II., Hermes Sciences Lavoisier, Paris, 2006. 
f) Ilona Kassai (éd.): La structure informationnelle de la phrase. L’Harmattan, Budapest, 2007.


A felvételi vizsga szóban zajlik, az elbeszélgetés során a jelöltnek számot kell adnia kutatási terveiről és szakirodalmi ismereteiről.
FRANCIA NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Dr. habil. Gécseg Zsuzsanna, PhD