A PROGRAM CÉLJA

A program célja olyan szakemberek képzése, akik otthonosan mozognak a német nyelvészet főbb területein, azok fejlődését folyamatosan önállóan is követni tudják és legalább egy területén egyéni kutatással új tudományos eredményre jutnak. Kutatási eredményeiket német nyelven tudományos közleményekben és konferenciákon teszik közzé. A képzésben különös hangsúlyt kap az a tény, hogy bemutatjuk, miként lehet az elméleti ismereteket felhasználni az empirikus vizsgálatokban. A program által kiképzett szakemberek szerzett ismereteiket folyamatosan oly módon is bővítik, hogy azokat a német nyelven belüli (pl. nyelvtörténeti) vagy más nyelvekkel való egybevetésre is kiterjesztik.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAVEZETŐINK


Ágel Vilmos

Bassola Péter

Kappel Péter

Kertész András

Kispál Tamás

Modrián-Horváth Bernadett

Nolda, Andreas

Rauzs Orsolya

Scheibl György

Vargáné Drewnowska Ewa

Zifonun, GiselaA 2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES SZERVEZETT KÉPZÉS MENETE ÉS KURZUSAI


Fontos tudnivalók:

A képzés az első négy félévben előadás és szemináriumi (esetleg blokkosított formában tartott) tantermi vagy tutoriális oktatás keretében folyik (erről a mindenkori tanár dönt). Az első 4 félévben 6 két órás kurzus kötelező. A hallgató a NyDI előírásának megfelelően legkésőbb az V. vagy VI. félévben kiválasztja a doktori disszertációjának témáját, témavezetőt választ, a disszertációhoz anyagot és irodalmat gyűjt, s a lehetőségekhez mérten egy félévet külföldi részképzésen vesz részt.


A 2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYES KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

1. félév (kötelező kurzusok):

1. Német-magyar kontrasztív nyelvészet (Drewnowska, Modrián-Horváth)


2. félév (kötelezően választható kurzusok, az 1. és 2. félévben):

1. Szintaxis (Kappel, Modrián-Horváth)

2. Morfológia (Scheibl)

3. Lexikológia és lexikográfia (Kispál)

4. Szövegnyelvészet (Drewnowska)

5. Nyelvtörténet (Kappel, Rauzs)

6. Kognitív nyelvészet (Kertész, Modrián-Horváth)

7. Pragmatika (Drewnowska, Modrián-Horváth)

8. Szemantika (Scheibl)

9. Dialektológia (vendégtanár)

10. Fonetika, fonológia (Nolda)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter (1 kredit)

idegen nyelvű poszter (2 kredit)

magyar nyelvű előadás (4 kredit)

idegen nyelvű előadás (5 kredit)


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány (4 kredit)

idegen nyelvű tanulmány (5 kredit)


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A doktori képzésben alkalmazandó krediteket az SZTE Doktori Képzés és Doktori Fokozatszerzés Szabályzatának 4. sz. melléklete tartalmazza:https://www.u-szeged.hu/download.php?docID=58622


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Fonetika, fonológia

Morfológia

Szintaxis

Lexikológia, lexikográfia

Szövegnyelvészet

Nyelvtörténet

Szemantika

Pragmatika

Kontrasztív nyelvészet


2016. SZEPTEMBER 1. ELŐTT KEZDŐDÖTT DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KREDITES TANTERV


A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (SZTE Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata, 4. melléklet, 2. és 3. pont)


1. Kötelező modul

a) a disszertációhoz szükséges, a témavezető által meghatározott témájú kutatás, irodalmazás, könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása (félévenként rendre): 10, 10, 20, 20, 20, 20 kredit, összesen: 100 kredit

b.) elfogadott disszertációtervezet, 10 kredit

c) Elméleti kurzusok (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

1. Fonetika / Fonológia

2. Szintaxis

3. Lexikológia, lexikográfia

4. Morfológia

5. Nyelvtörténet

6. Német-magyar kontrasztív nyelvészet

d) Kutatási beszámolók (5-5 kredit, összesen 10 kredit)

1. a hallgató egy tanulmányának ismertetése a program diákjai és tanárai előtt

2. a hallgató disszertációs munkájáról tartott beszámolója a program diákjai és tanárai előtt


2. Kötelezően választható elméleti kurzusok modulja (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 20 kredit)

1. Szociolingvisztika

2. Grammatikaelmélet

3. Kognitív nyelvészet

4. Pragmatika és konverzációelemzés

5. Pszicholingvisztika

6. Szemantika

7.Varietätenlinguistik

8. Dialektológia

9. Szövegnyelvészet

10. Kutatási módszerek

11. Vendégelőadók, ill. társegyetemi oktatók által meghirdetett választható kurzus


Az 1)c) típusú kötelező elméleti kurzusai közül legfeljebb kettő kiváltható a 2) típusú kötelezően választható kurzussal (A kurzusok összes kreditszámának el kell érnie az 50 kreditet.)


3. Szabadon választható teljesítések modulja

a) Óratartás: heti 2 óra nyelvészeti szeminárium tartásáért (14 héten át) 4 kredit(felsőoktatási intézményben szakmai óra – DIT, max. 8 kredit)

b.) Két tanulmány írása, 10 kredit/tanulmány, összesen 20 kredit

c) Konferencia-előadások: első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 4. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)

magyar nyelvű poszter     1

idegen nyelvű poszter      2

magyar nyelvű előadás    3

idegen nyelvű előadás     5
PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája a következő címen található:

http://nydi.szte.hu/Publikalasi_lehetosegek.htmlKUTATÁSI TÉMÁK

1. téma: Valenciakutatás

1.a. altéma: Német-magyar főnévi valencia
1.b. altéma: A valencia elmélete és gyakorlata

2. téma: Német nyelvtörténet
2.a. altéma: Az újfelnémet kialakulása
2.b. altéma: A korai újfelnémet nyelv (Magyarországon)

  1. 3.téma: Kontrasztív nyelvészet, tipológia

  2. 4.téma: Morfológia

  3. 5.téma: Szemantika

  4. 6.téma: Szövegnyelvészet

  5. 7.téma: Pragmatika


Kutatási témák és témavezetőik:

Ágel Vilmos:
Mai német és újfelnémet grammatika. Grammatikai változások.
A beszélt és írott nyelv viszonya a mai németben és az újfelnémetben.
Függőségi grammatika - Valenciaelmélet.

Az irodalmi nyelv grammatikája.

A főnévi csoport grammatikája.

Bassola Péter:
Német nyelvtörténet; Német szinkrón grammatika; Kontrasztív vizsgálatok, nyelvtipológia.


Kertész András:

Elméleti és német nyelvészet


Kispál Tamás:

Frazeológia, kognitív nyelvészet, lexikális szemantika, lexikográfia, lexikológia, szövegnyelvészet


Modrián-Horváth Bernadett:

Funkcionális alapú és empirikus német–magyar kontrasztív grammatikai vizsgálatok


Nolda, Andreas:

általános nyelvészet és német nyelvészet: lexikológia, fonológia, írástudomány, morfológia, szintaxis, szemantika elsősorban: szóképzés, ragozástan, számnév, elöljárószó és névutó.


Rauzs Orsolya:

Negáció a német nyelvtörténetben, Fordításkutatás, Nyelvtanulói hibák kutatása.


Scheibl György:

Morfológia, kontrasztív nyelvészet (német, magyar, angol, francia, orosz, latin, spanyol, arab), nyelvtipológia, szemantika.

Szemantika: többes számú főnévi csoportok többértelműsége Morfológia: a német nyelv leíró morfológiája Morfológia tipológia: német nyelvtan nyelvtipológiai megközelítésben


Vargáné Drewnowska Ewa:

Szövegnyelvészet, szöveggrammatika, nyelvészeti stilisztika, pragmalingvisztika, konverzációelemzés, kontrasztív textológia és diskurzus kontrasztív elemzése.


Zifonun, Gisela:

A német nyelv grammatikája, grammatikográfia, nyelvtipológia, kontrasztív nyelvészet, nyelvelmélet.A rendelkezésre álló infrastrukrúra:
A PhD-hallgatók az intézeti és egyetemi könyvtárat és az intézet egyes számítógépeit használhatják.


HALLGATÓI NÉVSOR

III. év:

Rózsa KatinkaFELVÉTELI VIZSGA

Iskolaspecifikus felvételi követelmények:


- egyetemi diploma és felsőfokú német nyelvtudás


- A német nyelv ismeretén kívül az angol nyelv olvasás és értés szintű 

ismerete szükséges.


- Minden pályázónak a felvételi beszélgetés előtt legalább két héttel 

be kell nyújtania egy német nyelvű nyelvészeti tanulmányát vagy 20 

oldalnál nem hosszabb szakdolgozat-részletét. A jelentkezéshez 

mellékelni kell egy kb. két oldal terjedelmű kutatási tervet.


- Minden pályázó részére kötelező a következő művek ismerete: a 

felsorolt listából egy bevezetés a nyelvtudományba és egy grammatika 

ismerete.


Heinz Vater: Einführung in die Sprachwissenschaft. 2. Auflage, Fink 

Verlag, München, 1997.


Wolfgang Fleischer / Gerhard Helbig / Gotthard Lerchner (Hrsg.): 

Kleine Enzyklopädie DEUTSCHE SPRACHE. Lang Verlag, Frankfurt am Main, 

Berlin etc. 2001.


Rolf Bergmann / Peter Pauly / Stefanie Stricker: Einführung in die 

deutsche Sprachwissenschaft. 5. Auflage, Winter Verlag, Heidelberg, 

2010.


Angelika Linke / Markus Nussbaumer / Paul R. Portmann: Studienbuch 

Linguistik. 5. Auflage, de Gruyter Verlag, Berlin/Boston, 2004.


Jörg Meibauer et al.: Einführung in die germanistische Linguistik. 3., 

überarb. und akt. Auflage.  Metzler, Stuttgart/Weimar, 2015.


Ulrich Engel: Deutsche Grammatik - Neubearbeitung. Iudicium Verlag, 

München, 2004.


Peter Eisenberg: Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort. 4. 

Auflage. Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar, 2013.


Peter Eisenberg: Grundriss der deutschen Grammatik. Der Satz. 4. 

Auflage; Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 2013.


DUDEN 4. Die Grammatik. 8. Auflage. Duden Verlag, Mannheim, Wien, 

Zürich, 2009.


Ludger Hoffmann: Deutsche Grammatik. Grundlagen für Lehrerausbildung, 

Schule, Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache. 3., neu 

bearbeitete und erweiterte Auflage. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2016.


A felvételi beszélgetés során a jelöltnek számot kell adnia kutatási 

terveiről, nyelvészeti ismereteiről és német nyelvtudásáról.


A Német Nyelvészeti Doktori Programban PhD fokozatot
szerzett volt hallgatóink


Scheibl György (témavezetője Maleczki Márta) 2005-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg az SZTE Német Nyelvészeti Tanszék docense, valamint Programunk oktatója és témavezetője.Németh János (témavezetője Bassola Péter), 2008-ban szerzett PhD fokozatot. Jelenleg szabadfoglalkozású kutató.


Németh Attila (témavezetője Földes Csaba). 2009-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a „Pädagogische Hochschule Oberösterreich” (Linz) professzora.


Kispál Tamás (témavezetője Kertész András), 2010-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a „Georg-August-Universität” (Göttingen) oktatója, valamint Programunk oktatója és témavezetője.


Hum Rozália (témavezetője Bassola Péter), 2010-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg szabadfoglalkozású kutatótanár.


Czicza Dániel (témavezetője Ágel Vilmos), 2011-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg a „Leibniz Universität” (Hannover) tudományos munkatársa.


Gárgyán Gabriella (témavezetője Bassola Péter), 2011-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (Szeged) tanára.


Rauzs Orsolya (témavezetője Ágel Vilmos), 2016-ban szerzett PhD fokozatot.  Jelenleg az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa, valamint Programunk oktatója és témavezetője.


Kappel Péter (témavezetője Ágel Vilmos), 2017-ben szerzett PhD fokozatot. Jelenleg az SZTE BTK Német Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa, valamint Programunk oktatója.A Német Nyelvészeti Doktori Programban  (nem szervezett képzésben) szerzett PhD fokozatot


Vargáné Drewnowska Ewa (témavezetője Bassola Péter) 1998-ban Szegeden szerezte meg PhD fokozatát. Humboldt ösztöndíjas volt, jelenleg az SZTE Német Nyelvészeti Tanszék vezetője és Programunk oktatója és témavezetője


Gombocz Eszter (témavezetője Bassola Péter) 2001-ben szerzett PhD fokozatot, jelenleg a Wesley János Lelkészképző Főiskola oktatója.


Más intézmény doktori képzésében Programunk oktatójának témavezetésével szerzett PhD fokozatot


Molnár Krisztina, volt egyetemi hallgatónk, a Pécsi Tudományegyetemen szerzett 2007-ben PhD fokozatot. Témavezetője Bassola Péter volt. A Pécsi Tudományegyetem docense, Humboldt-ösztöndíjas volt a mannheimi Német Nyelvi Intézetben.


NÉMET NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Prof. em. Bassola Péter, DSc

kapcsolattartó: Dr. Kappel Péter