A PROGRAM CÉLJA


Az orosz nyelvészeti doktori  program célja olyan szakemberek képzése, akik

alapos és korszerű ismeretekkel, valamint jó kutatási képességekkel

rendelkeznek az orosz nyelvészet terén. A programban nagy szerepet kapnak

egyes elméleti nyelvészeti stúdiumok (szintaxis, szemantika) és a mai orosz

nyelv morfoszintaxisát, szókincsét vizsgáló diszciplínák. A

szociolingvisztika, a számítógépes nyelvészet és a fordítástudomány kurzusai

pedig nemcsak elméleti szempontból közelítenek a mai orosz nyelvhez, hanem

jól használható és hasznosítható alkalmazott nyelvészeti tudást is

nyújtanak.


A programunkat elvégző szakemberektől elvárható, hogy jó kritikai érzékkel

és tudományos kreativitással képesek legyenek

1) nyelvészeti problémákat felismerni és megfogalmazni,

2) a választott szakterületen önálló és a nemzetközi tudományos

követelményeknek megfelelő szintű kutatómunkát végezni,

3) az eredményeiket nemzetközileg elfogadott színvonalon és formában idegen

nyelven is publikálni.


A programunk által  képzett szakemberek megszerzett tudásukat az orosz

nyelvű, ill. többnyelvű számítógépes szövegkorpuszok feldolgozása, valamint

fordítási feladatok végrehajtása során is kamatoztathatják.


JELENLEGI OKTATÓINK ÉS TÉMAKIÍRÓINK


Bibok Károly

Erdei Ilona

Kugler Katalin

Tóth Szergej


2016. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ÉRVÉNYBE LÉPŐ KREDITES TANTERV


8 félév - 240 kredit

1. Kötelező modul (200 kredit)

a) Kutatómunka (170 kredit, félévenként rendre: 10, 10, 25, 25, 25, 25, 25, 25)

A témavezető által meghatározott tartalmú, a disszertációhoz szükséges kutatás

Az 1. és 2. félévben a 10-10 kredit megszerzéséhez írásos kutatási beszámolót kell készíteni

A 3–6. félévben a kutatómunka 1-1 szakmai lektorálásra kiadható tanulmány írását is magában foglalja

A 7. és 8. félévben a kutatómunka teljesítéséhez a disszertáció előrehaladását kell elkészült fejezetekkel igazolni, valamint ezek alapján 1-1 nyilvános szóbeli kutatási beszámolót kell tartani.


b) Elméleti kurzusok: 6 (heti 2-2 óra, 5-5 kredit, összesen 30 kredit)

1. félév:

1. Szintaxis (az elm. nyelv. programból)

2. Az orosz nyelv morfoszintaxisa (Bibok Károly)

3. Egy kurzus az alábbiakból:

Az orosz nyelv szociolingvisztikai kutatása (Tóth Szergej) vagy

Az igeaspektus a szláv nyelvekben (Erdei Ilon) vagy

Az orosz nyelv szókincsének változása (XX. sz. vége–XXI. sz. eleje) (Kugler Katalin)


2. félév:

4. Szemantika (az elm. nyelv. programból)

5. Lexikai szemantika és lexikai pragmatika (Bibok Károly)

6. Egy kurzus az alábbiakból:

Pragmatika (az elm. nyelv. programból) vagy

Számítógépes nyelvészet (az elm. nyelv. programból) vagy

Fordítástudomány (Erdei Ilona)


2. Szabadon választható teljesítések modulja (40 kredit, szakaszonként 20-20)

a) Szabadon választható kurzusok (a Nyelvtudományi Doktori Iskola bármely programjából): 4-4 kredit (félévenként max. 1, a programvezető és a disszertáció témavezetőjének jóváhagyásával)

b) Kutatói szeminárium (a disszertációvezetővel) (félévenként: 4 kredit)

c) Konferencia-előadás (első vagy második szerzős aktív poszterért vagy előadásért (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatott/megtartott poszter/előadás)

magyar nyelvű poszter1

idegen nyelvű poszter2

magyar nyelvű előadás4

idegen nyelvű előadás5


d) Publikált/elfogadott tanulmány

magyar nyelvű tanulmány4

idegen nyelvű tanulmány5


e) Óratartás (heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartása 14 héten át: 2 kredit, SZTE Doktori Képzési és Doktori Fokozatszerzési Szabályzata, 4. melléklet: egy félévben legfeljebb: 8 kredit, össz. legfeljebb: 48 kredit)


A KOMPLEX VIZSGA TÁRGYAI/TÉMAKÖREI

Az orosz nyelv morfológiája

Az orosz nyelv szintaxisa

Az orosz nyelv szókincsének vizsgálata

Lexikai szemantika

Lexikai pragmatika

Orosz-magyar kontrasztív nyelvészet

Az orosz nyelv szociolingvisztikai kutatása

Az orosz nyelv számítógépes nyelvészeti kutatása


2016. SZEPTEMBER 1. ELŐTT KEZDŐDÖTT DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KREDITES TANTERV


A hat féléves képzés során összesen 180 kreditet kell gyűjteni a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzéséhez. A második és a további félévekre csak az a hallgató iratkozhat be, aki a megelőző félévekben összesen rendre legalább 20, 45, 75, 110, 150 kreditet gyűjtött. (SZTE Doktori képzés és doktori fokozatszerzés szabályzata, 4. melléklet, 2. és 3. pont)


1. Kötelező modul:
a) Kutatómunka, amelybe az irodalmazás, a könyvtári, levéltári kutatás, cikkek feldolgozása is beletartozhat (félévenként rendre): 10, 10, 20, 20, 30, 30 kredit, összesen: 120 kredit
b) Kötelező elméleti kurzusok: 5 db heti 2 órás elméleti kurzus (kurzusonként 5-5 kredit, összesen: 25 kredit):
1. A szintaxis elmélete (az elméleti nyelvészeti oktatási programból),
2. Formális szemantika (az elméleti nyelvészeti oktatási programból);
3. Az orosz nyelv szintaxisa,
4. Lexikai szemantika,
5. Az orosz nyelv szociolingvisztikai kutatása.


2. Kötelezően választható kurzusok modulja:

a) A következő, heti 2 órás elméleti kurzusokból legalább 2-t kell választani (kurzusonként 5-5 kredit, összesen: 10 kredit):

1. Fonológia (az elméleti nyelvészeti oktatási programból)

2. Számítógépes nyelvészet (az elméleti nyelvészeti oktatási programból)

3. A nyelvtudomány története (a DI-ből)

b) A következő, heti 2 órás elméleti kurzusokból legalább 2-t kell választani (kurzusonként 5-5 kredit, összesen 10 kredit):

1. Kontrasztív nyelvészet tipológiai megközelítésben

2. Az orosz igeaspektus szemantikai és pragmatikai problémái

3. Az orosz irodalmi nyelv fejlődése és jelen állapota

4. A szövegelemzés nyelvészeti-stilisztikai és poétikai módszerei

  1. 5.Fordítástudomány

  2. 6.Aspektológia


3. Szabadon választható teljesítések modulja:

a) Szabadon választható kurzusok (3-3 kredit): A kurzus kredites jóváírásához a hallgatónak a programvezetővel és a témavezetőjével is előzetesen egyeztetnie kell.

b) Óratartás: heti 1 óra gyakorlat, szeminárium tartásáért (14 héten át) 1 kredit, félévenként max. 4 kredit (felsőoktatási intézményben szakmai óra – DIT)

c) Kutatási beszámolók (3-3 kredit)

d)Konferencia-előadások: első vagy második szerzős, aktív poszterért vagy előadásért, amely a konferencia kiadványában megjelenik, Szab., 4. melléklet, 10. pont (a konferencia programfüzetében szereplő és bemutatatott/megtartott poszter/előadás – DIT)

magyar nyelvű poszter    1

idegen nyelvű poszter      2

magyar nyelvű előadás    3

idegen nyelvű előadás     5PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

A nyelvészeti doktori iskolák által összeállított publikálási lehetőségként ajánlott folyóiratok listája itt megtekinthető.KUTATÁSI TÉMÁK


Bibok Károly CSc, egy. docens

A szintaktikai alternációk

A (szó)jelentés szemantikai és pragmatikai nézőpontból

 

Erdei Ilona PhD, egy. docens

Az orosz igeaspektus szemantikai és pragmatikai problémái

A fordítástudomány elméleti kérdései, különös tekintettel az orosz-magyar nyelvpárra

 

Kugler Katalin nyug. egy. docens

Az orosz nyelv szókincsének változásai az utóbbi évtizedekben

 

Tóth Szergej PhD, főisk. tanár

A szovjet politikai nyelv pragmatikai és rituális elemei

Az orosz nyelv sajátosságai az 1917-1991 közötti időszakbanHALLGATÓI NÉVSOR

  1. I.év:

Szabariné Hegedűs Szilvia


Abszolutórium:

Becseiné Ráti Zsuzsanna (szintaktikai frazémák)

Dőtsch Szilvia (nemakkuzatív és nemergatív igék)

Tarr Tünde Borbála (diskurzuspartikulák fogalmi és procedurális jelentése)


Doktori (PhD) fokozat:

Janurik Szabolcs, 2008, Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben

témavezetők: Dési Edit és Bibok Károly

jelenlegi munkahely: ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék


FELVÉTELI VIZSGA

Felvételi követelmények:

az orosz nyelv felsőfokú ismeretén kívül egy nyugati nyelv olvasás és értés szintű ismerete, a leendő kutatási területtel kapcsolatos elképzelések ismertetése, előre megadott szakirodalom-lista alapján feltett kérdések megválaszolása.


1. Általános művek (legalább 2 tétel ismerete szükséges)

Crystal, D., A nyelv enciklopédiája. Bp.: Osiris, 2003, jav. kiadás.

Kálmán László – Trón Viktor, Bevezetés a nyelvtudományba. Bp.: Tinta, 2007, 2., bőv. kiadás.

Kenesei István (szerk.), A nyelv és a nyelvek. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2004, 5., jav., bőv. kiadás.

Telegdi Zsigmond, Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp.: Tankönyvkiadó, 1977, 2. kiadás.


2. Orosz nyelvű és russzisztikai művek (legalább 5 tétel ismerete szükséges)

Алефиренко, Н.Ф., Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие. M.: Флинта, 2005.

Апресян, Ю.Д., Избранные труды II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М.: Школа „Языки русской культуры”, 1995.

Беликов, В.И. – Крысин, Л.П., Социолингвистика. М.: РГГУ, 2001.

Белошапкова, В.А. (ред.), Современный русский язык. М.: Азбуковник, 1997, 3-е изд., испр. и доп.

Герд, А.С. (отв. ред.), Прикладное языкознание: Учебник. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1996.

Касаткин, Л.Л. (ред.), Русский язык: Учеб. для студ. М.: Академия, 2004, 2-е изд., испр. и доп. / 2005, 3-е изд., стер.

Кибрик, А.А. – Кобозева, И.М. – Секерина, И.А. (ред.), Фундаментальные направления современной американской лингвистики: Сборник обзоров. М.: Изд-во Московского университета, 1997.

Кобозева, И.М. Лингвистичекая семантика. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

Кодзасов, С.В. – Кривнова, О.Ф., Общая фонетика. М.: РГГУ, 2001.

Кронгауз, М.А., Семантика. М.: РГГУ, 2001.

Крысин, Л.П. (отв. ред.), Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков. М.: ЯСК, 2008. Крысин, Л.П., Современный русский язык: Лекс. сем. Лексикол. Фраз. Лексикография. М.: Академия, 2007.

Мельчук, И.А., Русский язык в модели „Смысл–Текст”.М.–Вена: Школа „Языки русской культуры” – Венский славистический альманах, 1995.

Мусатов, В.Н., Русский язык: Фонетика, фонология, орфоэпия, графика, орфография. Учебное пособие. М.: Флинта–Наука, 2006. Новиков, Л.А. (общ. ред.), Современный русский язык: учебник. Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. СПб.: Лань, 1999, 2-е изд., испр. и доп.

Падучева, Е.В., Динамические модели в семантике лексики. М.: ЯРК, 2004.

Перцов, Н.В., Инварианты в русском словоизменении. М.: ЯРК, 2001.

Плунгян, В.А., Общая морфология: введение в проблематику. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

Тестелец, Я.Г., Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001.

Шведова, Н.Ю. – Лопатин, В.В. (ред.), Краткая русская грамматика. М.: Русский язык, 1989.

Babby, L.H., The syntax of argument structure. Cambridge: CUP, 2009.

Franks, S., Parameters of Slavic Morphosyntax. Oxford: OUP, 1995.

Antonenko, A. – Baylin, J.F. – Bethin, C.Y. (eds.), Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Stony Brook Meeting 2007. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2008.

Franks, S. – Andrews, E. – Feldstein, R. (eds.), Slavic linguistics 2000: The future of Slavic linguistics in America. = Glossos 8, Fall 2006.http://www.seelrc.org/glossos/issues/8/

Jachnow, H. (Hrsg.), Handbuch der sprachwissenschaftlichen Russistik. Wiesbaden: Harrasowitz, 1999. Kosta, P. – Schürks, L. (eds.), Linguistic investigations into formal description of Slavic languages.Frankfurt/M.: Lang, 2007.

Wingender, M. (Hg.), Linguistische Beiträge zur Slavistik: XII. JungslavistInnen-Treffen in Gießen 26. und 27. September 2003. München: Otto Sagner, 2005.

OROSZ NYELVÉSZET

posztgraduális (PhD) program

PROGRAMVEZETŐ: Dr. Bibok Károly, CSc